RODO Polityka Prywatności i cookies

Kancelaria chroni Państwa prywatność i zapewnia poszanowanie tajemnicy zawodowej (radcy prawnego a także mediatora), poufność oraz bezpieczeństwo w zakresie przetwarzania danych osobowych. Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje także bezpośrednio w polskim porządku prawnym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO). W Polityce Prywatności i plików cookies (dalej Polityka) znajdują się informacje o tym jak w związku z RODO, a także z Ustawą o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2115) Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię oraz jakie prawa Państwu przysługują.

1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. W związku z działalnością Kancelarii przetwarzane są dane osobowe, opisane w dalszej części tej Polityki, a ich Administratorem czyli osobą, która ustala cele i sposoby przetwarzania jest:

Radca prawny Anna Kaczyńska prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Anna Kaczyńska w Łodzi, ul. Zacisze 6/8/10 lok. 22, 90-228  Łódź,  NIP: 7262520170, określana w tej Polityce jako Administrator albo Kancelaria.

Z Kancelarią w sprawie ochrony danych osobowych można się  skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@kancelaria-kaczynska.pl

3. Kancelaria przetwarza dane osobowe:

  • Klientów (osób korzystających z usług i pomocy prawnej, w tym zastępstwa prawnego przed Sądami, organami, instytucjami oraz usług w zakresie przeprowadzania mediacji – zarówno mediacji na podstawie umowy jak i na postawie skierowania z Sądu),

  • innych Kontrahentów,

  • osób podejmujących z własnej inicjatywy kontakt z Kancelarią,

  • osób wskazanych do kontaktu przez Klientów i Kontrahentów, u nich zatrudnionych, oraz wspólników/członków organów – w przypadku spółek prawa handlowego,

  • innych osób, o których informacje znajdują się w aktach sprawy, przekazane przez Klientów w związku z świadczeniem usług/prowadzonym postępowaniem lub przekazane przez inne osoby/podmioty uczestniczące w postępowaniu (Sądy, inne strony lub ich pełnomocników, komorników, notariuszy, mediatorów), jak również, o ile mają one charakter danych osobowych – dane takich jak wyżej wskazane osób/podmiotów i ich Personelu.

4. Zbierane przez Kancelarię dane są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  • nawiązanie kontaktu przed zawarciem umowy oraz wykonywanie umów, w tym zwłaszcza świadczenie usług prawnych, prowadzenia postępowań jako pełnomocnik lub mediator. W przypadku umowy o świadczenie usług prawnych, zastępstwa prawnego przed Sądami i innymi instytucjami lub organami lub przy prowadzeniu mediacji są to przede wszystkim takie dane jak: imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania/siedziby podmiotu, PESEL/NIP, nr telefonu, e-mail, nr rachunku bankowego, oraz inne dane w zakresie niezbędnym do rzetelnego wykonania świadczonej przez Kancelarię usługi/przeprowadzenia postępowania, w tym mediacyjnego. Gdy Kancelaria zawiera inne umowy w obrocie gospodarczym również co do zasady nie przetwarza większego zakresu danych osobowych swoich Kontrahentów niż imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania/siedziby podmiotu, PESEL/NIP, nr telefonu, e-mail, nr rachunku bankowego, chyba, że ze względu na specyfikę umowy i jej realizacji okazałoby się to niezbędne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże stanowi warunek konieczny dla zawarcia z Kancelarią umowy.

   Ponadto, jedynie w związku z realizowanymi usługami prawnymi lub prowadzeniem postępowania mediacyjnego i tylko, gdy jest to niezbędne  dla uczestniczeniu jako pełnomocnik/mediator przy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, Kancelaria może przetwarzać dane szczególnych kategorii. Zgodnie z RODO do danych tych zaliczamy: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

  • przetwarzanie danych niezbędnych do wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. dla rozliczenia podatkowego i w zakresie prawidłowej rachunkowości),

  • przetwarzanie danych w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii m.in.:

   • przetwarzanie danych osób wskazanych do kontaktu/zatrudnionych u Klienta/Kontrahenta, będących wspólnikami/członkami organów– w przypadku spółek prawa handlowego,

   • przechowywanie przez Kancelarię danych w celu dochodzenia/obrony przed roszczeniami,

   • przetwarzanie danych w  związku z prowadzeniem przez Kancelarię profili/kont w mediach (portalach) społecznościowych i zawodowych (Facebook, LinkedIn) – Kancelaria może przetwarzać dane osobowe użytkowników wykorzystujących funkcjonalności takich mediów w oparciu o obowiązujące w nich zasady.  Niezależnie czy dana osoba posiada czy też nie konto/profil użytkownika na danym portalu społecznościowym/zawodowym, Kancelaria może korzystać z różnych dostępnych w takim portalu dla konta/profilu firmowego  funkcjonalności jak np. ustawianie określonych parametrów, filtrów i kryteriów na potrzeby statystyczne w celu jak najlepszego ukierunkowania publikowanych treści – dlatego posiadanie przez Kancelarię konta/profilu na portalu społecznościowym/zawodowym może umożliwiać takiemu portalowi zapisywanie plików cookies na komputerze lub na każdym innym urządzeniu osoby odwiedzającej konto/profil Kancelarii lub wyświetlającej zamieszczane tam przez  Kancelarię treści. Informacje o tym jakie szczegółowe zasady dotyczące prywatności i przetwarzania danych osobowych stosuje dany portal społecznościowy/zawodowy oraz w jaki sposób korzysta z plików cookies dostępne są w polityce prywatności i polityce/informacji dotyczącej cookies danego portalu społecznościowym.  W przypadku chęci odwiedzania lub aktywności na koncie/profilu Kancelarii w mediach społecznościowych/zawodowych uprzejmie proszę najpierw o zapoznanie się z aktualnymi publikowanymi przez nie politykami prywatności i politykami cookies.

5. Dane osobowe, które Kancelaria przetwarza są zbierane przede wszystkim bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Dane mogą być jednak także w niektórych przypadkach pozyskane od osoby trzeciej/innego podmiotu, przede wszystkim w sytuacjach następujących:

  • udostępnienia ich przez Klienta/Współpracującego radcę prawnego lub adwokata lub przez inne osoby/podmioty uczestniczące w postępowaniu (Sądy, inne strony lub ich pełnomocników, komorników, notariuszy, mediatorów), gdy jest to niezbędne w związku z  prowadzoną sprawą czy postępowaniem, w tym mediacyjnym,

  • podania Państwa danych przez  Kontrahenta Kancelarii w związku z wykonywaną umową lub współpracą zawodową/gospodarczą,

  • w innych przypadkach – z publicznie dostępnych źródeł jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Główny Urząd Statystyczny, strony i portale internetowe, np. w przypadku poszukiwania przez Kancelarię dostawców towarów i usług lub osób lub współpracowników/kontaktów profesjonalnych.

6. Przekazanie/ujawnienie przetwarzanych danych innym podmiotom (odbiorcom danych) może mieć miejsce jedynie, gdy Kancelaria jest do tego zobowiązania lub uprawniona na podstawie przepisów prawa, w tym w przypadkach uzasadnionych i pozostających w związku z prowadzoną działalnością – na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Takie przekazanie/ujawnienie nie może jednak naruszać zasad wykonywania zawodu oraz obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmioty/firmy zewnętrzne wspierające działalność  Kancelarii jak dostawcy usług i stosowanych  programów czy systemów (np. zewnętrzna księgowość, dostawca serwera i usługi poczty elektronicznej),

 • zastępcy substytucyjni/współpracownicy np. adwokaci, radcowie prawni w związku z realizowaną współpracą zawodową,

 • w sytuacji uzasadnionej specyfiką danej sprawy/postępowania – inne podmioty w związku z realizacją usługi prawnej/prowadzeniem postępowania, w tym mediacyjnego, na rzecz Klienta np. Sądy, notariusze, mediatorzy, komornicy,

 • banki i operatorzy płatności przy potrzebie wzajemnych rozliczeń za ich pośrednictwem,

 • inni odbiorcy uprawnieni na podstawie przepisów prawa (np. Urząd skarbowy).

Kancelaria nie przekazuje danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (czyli do państw trzecich),  chyba, że przekazanie byłoby niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, do wykonania umowy między Państwem a Kancelarią/do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Państwa żądanie, lub w oparciu o Państwa wyraźną zgodę, po uprzednim poinformowaniu o ewentualnym ryzyku, które może się wiązać z takim przekazaniem.

7. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu i podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

8. Dane osobowe Kancelaria przechowuje przez następujące okresy:

 • dane przetwarzane w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego (w tym przechowywane w aktach prowadzonych spraw) – zgodnie z Ustawą o radcach prawnych – 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone,

 • dane związane z prowadzoną mediacją oraz zawarte w dokumentach dotyczących wykonania innych umów przez Kancelarię – przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z danych umów,

 • dokumenty rozliczeniowe – do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego,

 • ponad powyższe okresy – tylko w przypadku  obowiązku prawnego lub uprawnienia wynikającego z przepisów obowiązujących.

9. Na podstawie RODO, prócz prawa do informacji udzielonej niniejszą Polityką mają Państwo prawo również do dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,  ich sprostowania,  usunięcia, przenoszenia danych, oraz do ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W zakresie jednak danych przetwarzanych przez Kancelarię w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego, zgodnie z Ustawą o radcach prawnych, nie ma zastosowania prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania; w związku z takim przetwarzaniem, także przepisy dotyczące Państwa prawa do dostępu do danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania, oraz obowiązku Administratora powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, mają zastosowanie tylko w takim zakresie jaki nie naruszają tajemnicy zawodowej radcy prawnego.

Podobnie, w przypadku prowadzonej mediacji – przepisy dotyczące realizacji praw podmiotu danych określonych w RODO, powinny być stosowane w taki sposób, który nie narusza zasady niejawności postępowania mediacyjnego – zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego mediator jest zobowiązany zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba, że strony zwolnią mediatora z tego obowiązku.

W celu realizacji praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych uprzejmie proszę o kontakt z kontakt z Kancelarią.

W przypadku naruszenia przez Kancelarię przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

1. W ramach działania strony internetowej Kancelarii (dalej także Serwis) stosowane są pliki cookies („ciasteczka”).

Serwis to strona/y internetowa/e lub aplikacje, których Kancelaria jest Operatorem, z wyłączeniem posiadanych przez nią kont/profili firmowych w mediach/portalach społecznościowych/zawodowych, które działają w oparciu o własne zasady dotyczące prywatności i polityki plików cookies.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Poprzez stosowanie plików cookies jest badany i analizowany ruch w Serwisie.

3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

5. Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. W Serwisie stosowane mogą być zwłaszcza pliki cookies:

  • „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

  • „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

  • „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.,

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Operator Serwisu informuje jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.

11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

RODO – treść aktu prawnego