Obszary praktyki i specjalizacje

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kaczyńska może służyć Państwu prawnym wsparciem w szeregu spraw i problemów związanych z różnymi dziedzinami i obszarami prawa tak w zakresie doradztwa prawnego jak i prawa procesowego (spory sądowe). Praktyka Kancelarii koncentruje się również na świadczeniu stałej, okresowej lub doraźnej pomocy prawnej przedsiębiorcom.

Dominującymi obszarami specjalizacji są:

Prawo pracy
i ubezpieczeń
społecznych

m.in.:

  • wsparcie dla pracodawców jak i pracowników,
  • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, oświadczeń woli stron stosunku pracy, regulaminów i innych dokumentów oraz wprowadzanie niezbędnych zmian wynikających z nowelizacji prawa pracy,
  • prowadzenia przed sądami pracy spraw związanych z np. wypowiedzeniem umowy o pracę lub jej rozwiązaniem w trybie dyscyplinarnym, likwidacją stanowiska pracy, dyskryminacją i molestowaniem w pracy, mobbingiem, odszkodowaniami, odpowiedzialnością pracowników za mienie powierzone i za szkodę wyrządzoną pracodawcy,
  • odwołanie od decyzji ZUS