Obszary praktyki i specjalizacje

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kaczyńska może służyć Państwu prawnym wsparciem w szeregu spraw i problemów związanych z różnymi dziedzinami i obszarami prawa tak w zakresie doradztwa prawnego jak i prawa procesowego (spory sądowe). Praktyka Kancelarii koncentruje się również na świadczeniu stałej, okresowej lub doraźnej pomocy prawnej przedsiębiorcom.

Dominującymi obszarami specjalizacji są:

Prawo cywilne
materialne
i procesowe

m.in.:

  • ochrona dóbr osobistych,
  • prawo zobowiązań i prawo umów,
  • odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
  • dochodzenie naprawienia szkody na majątku oraz szkód na osobie, m.in. dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę oraz rent w przypadku uszczerbku na zdrowiu w konsekwencji wypadku czy błędu w sztuce lekarskiej, dochodzenie zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny zmarłego poszkodowanego,
  • ochrona wierzycieli przed niewypłacalnością dłużników, (m.in. skarga pauliańska i  uznanie umowy za bezskuteczną względem wierzyciela)
  • prawo spadkowe: dziedziczenie ustawowe i testamentowe, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, podważenie testamentu, zachowek,
  • odwołanie darowizny,
  • prawa związane z własnością, użytkowaniem wieczystym, posiadaniem czy też ograniczonymi prawami rzeczowymi (np. użytkowanie, służebność, zastaw)